Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

 

Rydning
I alle rum hvor der skal behandles gulve, skal gulvene være ryddet.

Afdækning
Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler børforretningsbetingelser afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

Tekniske installationer
Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er gulvfirmaet uden ansvar ved brud eller beskadigelse.
Optimale forhold for gulvbehandling

Fjernelse af lister, søm m.m.
Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen.  Dette kan tilbydes af gulvfirmaet mod betaling.

Støvpartikler og urenheder i overfladen
Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Gulvfirmaet uden ansvar for dette.

El
Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/10A (min. 2 faser) i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

Rumtemperatur
I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 19 C rumtemperatur.

Støv-, støj- og lugtgener
Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.

Vægge, fodpaneler og sokler
Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.
 
Affald

Affald fra arbejdet opsamles i sorte sække af gulvfirmaet og afleveres i kundens affaldscontainer eller lignende. Såfremt dette ikke er muligt, kan affaldet fjernes af gulvfirmaet mod separat betaling.

Gennemslibning
Gulvfirmaet er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Gulvfirmaet er ej heller ansvarlig for “parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.

Gulvets beskaffenhed
Hvis der er voks, polish, harpiks e. lign. vil gulvet “tørre uens op” eller skille. Dette er gulvfirmaet uden ansvar for.

Gener
Gener (støj, støv, lugt) eller skader, der måtte opstå, – før, under og efter gulvarbejdet -, er gulvfirmaet uvedkommende, og vil ikke kunne drages til ansvar herfor, herunder også følgevirkninger. Det påhviler kunden selv at foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå gener/skader, herunder advisering, rydning, nedpakning, afdækning . Skader  som gulvarbejdet  eventuelt måtte forvolde på tilstødende lokaliteter, er ligeledes gulvfirmaet uvedkommende og kan ikke drages til ansvar herfor. Det påhviler kunden at sikre afdækning til tilstødende lokaliteter samt sikre, at rumadskillelser, etageadskillelser, samt fundament er af en sådan beskaffenhed at gulvarbejdet kan udføres uden at gøre skade.

Forsinkelser
Forsinkelser der måtte opstå ved gulvarbejdet, er gulvfirmaet uvedkommende, og vil ikke kunne drages til ansvar herfor. Herunder uforudsete forhold, manglende rydning af rum, manglende adgang, manglende el, sygdom, forkert temperatur eller luftfugtighed, gulvets beskaffenhed mm.

Force Majeur mm.
Arbejds- og kontrahentforpligtelsen kan videregives til tredje mand eller en underentreprenør, som selv forestår fakturering direkte med kunde. Endvidere kan en aftale annulleres, såfremt gulvets beskaffenhed o.l. ikke gør arbejdet muligt indenfor de aftalte rammer. En aftale kan udskydes eller annulleres såfremt der forekommer: kapacitetsmangel, pludselig sygdom, dårligt vejr, force majeur eller ligende.

Afleveringsforretning
Efter arbejdets færdiggørelse foregår der, om muligt, en afleveringsforretning hvor det udførte arbejde gennemgås af begge parter. Såfremt ikke andet er aftalt i ordrebekræftelsen, modtager gulvfirmaet betaling for udført arbejde ved afleveringsforretningen eller umiddelbart herefter.
Betaling
Ved et beløb på over kr. 10.000 excl. moms, kan det aftales, at betalingen deles op af 2 gange.